Høring i forbindelse med revidering av tillatelse for Metallco Stene AS på Øra industriområde, Fredrikstad

Høringsfrist:
16. juni 2023 23:59

Statsforvalteren i Oslo og Viken skal revidere Metallco Stene AS sin tillatelse etter forurensningsloven til drift av fragmenteringsanlegg i Borg Havnevei 11, gbnr. 303/1240, i Fredrikstad kommune.

Publisert 12.05.2023

Metallco Stene AS mottar metallholdig avfall som behandles i et fragmenteringsverk. Hensikten er å skille metaller fra annet avfall, slik at metallet kan gjenvinnes. Selve fragmenteringen og lagring av innsatsmaterialer og behandlet materiale foregår utendørs. Overvann fra området ledes gjennom oljeutskiller til Glomma. Fragmenteringsverket har punktutslipp til luft. Driften er regulert i tillatelse gitt 21. juni 2011, sist endret 7. juni 2019.

Statsforvalteren har tatt initiativ til å revidere bedriftens tillatelse. Bakgrunnen for dette er at vi har vurdert at bedriften er omfattet av EUs industriutslippsdirektiv, og det er dermed behov for å oppdatere tillatelsen slik at vilkår og utslippsgrenser er i tråd med hva som er mulig å oppnå ved bruk av beste tilgjengelige teknikker, BAT. Dette vil medføre en innstramming av grenseverdier for utslipp til luft og vann. Revidering av en tillatelse innebærer en total gjennomgang av tillatelsen.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 gir vi allmennheten anledning til å uttale seg om saken før vi fatter vedtak. Den gjeldende tillatelsen kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til saken

En eventuell uttalelse må sendes til Statsforvalteren innen 16. juni 2023. Vi ber om at uttalelser gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med «høringsuttalelse i sak 2019/51885».

Informasjon om videre saksgang

Eventuelle høringsuttalelser vil sendes til bedriften for kommentarer, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
16. juni 2023 23:59