Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Vorma i Eidsvoll kommune

Høringsfrist:
21. april 2023

Sundet Brygge AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Vorma i Eidsvoll kommune. 

Publisert 17.03.2023

Sammendrag av søknaden

Sundet Brygge AS planlegger boligutbygging med etablering av parkeringskjeller, strandpromenade og grøntområde ved Torget 7 (gbnr. 16/77) i Eidsvoll kommune. Prosjektet medfører fysiske tiltak i Vorma, og det søkes i den forbindelse om tillatelse etter forurensningsloven til mudring av inntil 3000 m3 masser og utfylling av inntil 12 000 m3.

Søker har gjennomført grunn- og sedimentundersøkelser i tiltaksområdet, og det er ikke påvist vesentlige forurensninger i sedimentene innenfor tiltaksområdet i Vorma. Som utfyllingsmasser planlegges det å benytte masser som er fri for forurensning. Tiltaket er planlagt gjennomført innenfor Vorma dyrelivsfredningsområde. Dette området har en egen verneforskrift og tiltaket vil kreve en dispensasjon etter verneforskriften. Tiltakshaver har sendt søknad om dispensasjon etter verneforskriften, og dette behandles som en egen sak hos Statsforvalteren.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 21.04.2023. Uttalelser må sendes skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelse med saksnummer 2023/8387. 

Høringsfrist:
21. april 2023