Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse – Elvika og Bårud avløpsanlegg – Modum kommune

Høringsfrist:
24. februar 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 15.12.2022 mottatt søknad fra Modum kommune om utslipp av kommunalt avløpsvann fra Elvika og Bårud avløpsanlegg med tilhørende tettbebyggelse.

Publisert 23.01.2023

Bakgrunn

Modum kommune har i dag utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Buskerud for Bårud og Elvika avløpsrenseanlegg, datert hhv. 04.02.2002 og 24.10.2012. Da disse tillatelsene er utdaterte og det er kommet nye krav i avløpsregelverket, søker kommunen om ny utslippstillatelse for utslipp av kommunalt avløpsvann.

Sammendrag av søknaden

Bårud avløpsrenseanlegg og Elvika avløpsrenseanlegg, ligger begge innenfor en tettbebyggelse med samlet utslipp av kommunalt avløpsvann større enn 2 000 pe til ferskvann, og er dermed regulert etter forurensningsforskriften kap. 14 med Statsforvalteren som forurensningsmyndighet.

Søknaden gjelder både oppsamling, transport, behandling (rensing) og utslipp av kommunalt avløpsvann, dvs. for hele Bårud og Elvika avløpsanlegg. Bårud og Elvika avløpsrenseanlegg er to av tre kommunale avløpsrenseanlegg i Modum kommune, hvorav Elvika er det anlegget med størst kapasitet.

Bårud avløpsrenseanlegg er et mekanisk/kjemisk primærfellingsanlegg, som ble oppført i 1990. Avløpsrenseanlegget er lokalisert nord for Åmot sentrum, og sørvest for Drammenselva, som er resipient for anlegget. Anlegget har en hydraulisk kapasitet tilsvarende 200 m3/t. Anlegget har per i dag ikke et rensetrinn som renser tilstrekkelig for organisk stoff og overholder dermed ikke sekundærrensekravet. Det opplyses i søknaden om at det jobbes med implementering av et nytt biologisk rensetrinn for å tilfredsstille sekundærrensekravet innen utgangen av år 2024.

Elvika avløpsrenseanlegg er et mekanisk/kjemisk/biologisk sekundærrenseanlegg, som ble oppført i 1979 og rehabilitert i 2013/2014. Elvika renseanlegg er lokalisert nord for Geithus syd, inntil Riksvei 350 og sørvest for Drammenselva, som er resipient for anlegget. Anlegget har en har en kapasitet på ca. 9 850 BOF5 pe og hydraulisk kapasitet tilsvarende 310 m3/t.

I søknaden opplyses det om at målt tilrenning viser at anleggene har god kapasitet til å motta avløpsvannet og den organiske stoffmengden som tilføres i dag, og har restkapasitet til forventede fremtidige mengder. Det er oppgitt i søknaden at både Bårud og Elvika avløpsrenseanlegg hovedsakelig betjener boligbebyggelse. Det er ikke tilknytning innenfor avløpsanleggene som skulle tilsi større variasjoner gjennom året, eksempelvis fritidsbebyggelse eller industripåslipp. Anleggene har imidlertid en tydelig økning i hydraulisk belastning i smelteperioder og nedbørsperioder som er resultat av at avløpsnettet består av både felles- og separatsystem. Det er 13 kommunale pumpestasjoner innenfor Bårud avløpsanlegg, og 30 kommunale pumpestasjoner innenfor Elvika avløpsanlegg.

Modum kommune søker om utslipp fra tettbebyggelse med samlet tilført avløpsmengde på 13 800 pe (BOF5) målt i maksuke i 2036. For begge avløpsrenseanlegg søkes det om 70 % rensing av BOF5 eller maksimal utslippskonsentrasjon på 25 mg O2/l, og 75 % rensing av KOFCR eller maksimal utslippskonsentrasjon på 125 mg O2/l, dvs. minstekravene for overholdelse av sekundærrensekravet jf. forurensningsforskriften § 14-2. For Bårud avløpsrenseanlegg som per i dag ikke har et biologisk rensetrinn, søkes det om dispensasjon fra sekundærrensekravet inntil nytt biologisk rensetrinn er på plass innen utgangen av 2024. Når det kommer til rensing av fosfor søkes det om en renseeffekt på 93 % for begge anlegg.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Modum kommune lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 24.02.2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse 2022/39021.

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.