Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling ved Fastlandsveien i Hvaler kommune

Høringsfrist:
1. februar 2023

Hvaler Marina AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling ved Fastlandsveien 292–294 på gbnr. 49/439, 42/449 og 49/227 i Hvaler kommune. Formålet med utfyllingen er blant annet å bedre den visuelle utformingen av marinanlegget.

Publisert 06.01.2023

Søknad

I forbindelse med sprengning av lokalt fjell på eiendommen ønsker tiltakshaver å bruke en del av sprengningsmassene til å rette opp kaifronten mot nordvest. Det planlegges å fylle ut 2000 m3 ± 200 m3 sprengningsmasser. Arealet som berøres av tiltaket er 400 m2 ± 50 m2.

Utfylling og oppretting av sjøkant mot nordøst vil bidra til å bedre den visuelle opplevelsen av området og hele marinaanlegget. Sjøkanten som er der i dag er et resultat av en utfylling som ble gjennomført da anlegget i sin tid ble bygget ut. Eksisterende fyllingskant mot sjø bærer preg av at den er lagt med en rent praktisk og driftsmessig hensikt, uten fokus på visuell fremtoning fra land og sjø. For innseilingen er sjøkanten/kaifronten et estetisk viktig element. Tiltaket vil skape en sjøkant/kaifront med samme helning, rette linjer og enhetlige masser ut mot sjøen, og dermed skape en mer ryddig visuell opplevelse av området og landskapet sett fra innseilingen til Stokken.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 01.02.2023. Uttalelser sendes skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med saksnummer: 2022/38534.

Høringsfrist:
1. februar 2023

Kontaktpersoner

Dokumenter