Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Kjelleråsen småbåthavn i Drammen kommune

Høringsfrist:
27. februar 2023

Kjelleråsen Hytteeierforening har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Kjelleråsen småbåthavn på gbnr. 303/3. Formålet er å etablere tilstrekkelig seilingsdybde for båtene som skal kjøre inn og ut av havna.

Publisert 30.01.2023

Sammendrag av søknaden

Det er søkt om mudring av 75 m3 ± 15 m3 masse fra sjøbunnen i Kjelleråsen småbåthavn. Arealet som berøres av mudringen er 50 m2 ± 25 m2. Bakgrunnen for tiltaket er en stadig grunnere innkjøring som følge av sand som transporteres med strømmen, som fører til at innkjøringen til havnen blir utfordrende. Særlig ved lavvann, er det grunt for kjøring inn og ut av havna. Mudringen skal foregå fra land.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 27.02.2023. Uttalelser sendes skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med saksnummer: 2023/1485.

Informasjon om videre saksgang

Etter at høringsinnspillene har kommet inn, vil de bli forelagt søker til uttalelse før Statsforvalteren fatter vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår.

Høringsfrist:
27. februar 2023

Kontaktpersoner

Dokumenter