Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Kneppeskjær øst i Oslo kommune

Høringsfrist:
17. februar 2023

Oslo Havn KS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Bekkelagsbassenget i Oslo kommune, i forbindelse med oppgradering av Kneppeskjær øst.

Publisert 16.01.2023

Søknad

Oslo Havn KS ønsker å oppgradere Kneppeskjær øst som følge av dårlig teknisk tilstand på eksisterende konstruksjoner. I forbindelse med oppgraderingen skal det etableres en utdyping i sjøen for å øke seilingsdypet utenfor kaien. Det planlegges derfor å mudre 31 300 m3 ± 4 200 m3. Området som berøres av mudringen er sjøbunnen i indre havnebasseng, og bak eksisterende spunt og under kai. Videre planlegges det å sprenge 8 500 m3 fast fjell i indre deler av havnebassenget og fylle ut 12 200 m3 ± 1 220 m3 masser. I søknaden beskrives det at 11 000 m3 skal fylles ut ved eksisterende rampe sør, for å redusere bredde på kaidekket. I tillegg skal 1 200 m3 benyttes for å etablere en støttefylling under rampe nord. Det skal benyttes sprengstein fra prosjektet til utfylling.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 17. februar 2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2022/39857.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

 

Høringsfrist:
17. februar 2023