Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Halden Lastebilsentral AS – Sørli Industriområde i Halden kommune

Høringsfrist:
31. januar 2023 23.59

Statsforvalteren i Oslo og Viken har den 21. september 2022 mottatt søknad fra Halden Lastebilsentral AS om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, sortering og mellomlagring av avfall av på Sørli industriområde i Halden kommune. Revidert søknad ble mottatt 14. november 2022 og sendes nå ut på høring.

Publisert 05.01.2023

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Halden Lastebilsentral AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Sammendrag av søknaden

Det planlagte anlegget vil være et anlegg for mottak, sortering, omlasting og mellomlagring av avfall.

Det søkes om tillatelse til å motta, omlaste, sortere og mellomlagre inntil 3000 tonn usortert næringsavfall per år. Det er også søkt om tillatelse til mottak og mellomlagring av EE-avfall og impregnert trevirke. Det søkes om kverning av 800 - 1000 tonn årlig av det utsorterte rene trevirket.

Sortering skal gjøres innendørs i sorteringshall. Hallen har fire vegger og tak. Selve sorteringsbingen vil være ca. 5 ganger 5 meter. Gulvet i sorteringshallen har betongdekke. Vann, snø osv. som kan være på avfallet når det kommer til sorteringshallen vil kunne renne ut i sluk. Ferdig sorterte fraksjoner er planlagt lagret utendørs før videre transport. I søknaden opplyses det at det ikke forventes noen skadelige utslipp til vann og grunn som følge av aktiviteten.

I søknaden er det angitt at overvann på tomten håndteres via naturlig infiltrasjon til grunnen, og at takvann går via kommunalt nett.

Det er beskrevet i søknaden at virksomheten ikke forventer utslipp av støv da sortering skjer innendørs. Lastebiler som benyttes til transport til og fra anlegget vil ha utslipp av eksos til luft. Maskiner for håndtering av avfallet drives av elektriske motorer.

Det opplyses at det ved behov vil hentes inn en vurdering av støy fra eksternt firma. Selve sorteringen og kverningen vil skje innendørs, og bedriften forventer ikke støy utenfor bygget som vil utgjøre noen stor endring fra dagens situasjon. Det er planlagt en enkel eller dobbel gipsvegg mot andre lokaler i bygget for å dempe støy. Det vil oppstå støy fra lastebiler i forbindelse med transport til og fra anlegget.

Eiendommen gbnr. 4/50 er regulert til industri.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 31. januar 2023. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2022/28606».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
31. januar 2023 23.59