Høring av endring i RMP-forskriften for Oslo og Viken

Høringsfrist:
5. desember 2022 23.59

Statsforvalteren sender på høring forslag til endring i forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket for Oslo og Viken.

Publisert 19.10.2022

Instruks for regionale miljøtilskudd i jordbruket gitt av Landbruksdirektoratet legger rammene for forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Oslo og Viken. Instruksen bestemmer utformingen av de regionale forskriftene, og er en mal for hvordan forskriftene skal se ut, og hva de skal inneholde. Instruksen fastsetter alle tiltak det kan søkes tilskudd for. I hver tiltaksbestemmelse er det angitt nasjonale vilkår for at tilskudd skal kunne gis. Samtidig er det bestemt hvilke regionale tilpasninger Statsforvalteren kan gjøre og hvilke tilpasninger Statsforvalteren skal gjøre. Det er de regionale tilpasningene som nå sendes på høring.


Forskriften hjemler tilskudd til foretak som gjør en ekstra innsats innenfor følgende områder:

  • ivareta kulturlandskap og kulturminner
  • ivareta biologisk mangfold
  • redusere forurensning til vann og luft
  • redusere utslipp til luft
  • plantevern
  • jord og jordhelse (nytt tema i 2023)
  • miljøavtale og klimarådgiving (nytt i 2021).

Endringene som er foreslått vil i hovedsak gjelde 2023 – 2026, med mindre det kommer nasjonale endringer, eller dersom vi ser behov for justering. Alle kan svare på høringen.

Høringsuttalelser må sendes til Statsforvalteren innen 5. desember 2022. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til sfovpost@statsforvalteren.no eller som brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk høringsuttalelsen med referanse 2021/12505.