Høring av søknad om endring av tillatelse for Rokke avfallsanlegg og deponi i Halden kommune

Høringsfrist:
11. november 2022 23.59

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 02.09.2022 mottatt søknad fra Halden kommune om endring av tillatelse til deponering på Rokke avfallsanlegg, gbnr. 113/15 m.fl., i Halden kommune.

Publisert 14.10.2022

Bakgrunn for søknaden

Halden kommune har tillatelse datert 13.11.2020, sist endret 16.02.2021, til avfallsanlegg og deponi. Kommunen søker nå om økning av mengde farlig avfall som tillates deponert. 

Sammendrag av søknaden

Halden kommune har på Rokke avfallsanlegg i dag tillatelse til å ta imot totalt 15 200 tonn/år farlig avfall til deponi. Dette gjelder for avfall som inneholder asbest med følgende avfallskoder (EAL): 160212, 170601, 170603, 170605 og 170503. Halden kommune søker nå om at tillatelsen utvides til å gjelde stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall, uten å begrenses til de angitte fraksjonene av asbestholdig avfall. Samtidig søkes det om at totalmengden økes til 30 000 tonn pr år for denne type stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall.

Avfallsforskriften kapittel 9 om deponering av avfall åpner for at stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall kan deponeres på deponier for ordinært avfall. Kriterier for deponering av dette farlige avfallet er at det overholder utlekkingsgrenser som er gitt i avfallsforskriften kap. 9 vedlegg II punkt 2.3.

Kommunen opplyser at det nye deponiområdet ved Rokke er anlagt i henhold til dagens krav om dobbel bunntetting og har et velfungerende system for oppsamling og rensing av sigevann. Kommunen opplyser at avfallet skal deponeres i egne celler innenfor vilkårene som allerede er gitt i gjeldende tillatelse for det nye deponiområdet og i tråd med krav i avfallsforskriften kapittel 9 om deponering av avfall.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 legges søknaden fra Halden kommune ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 11.11.2022. Høringsuttalelsen kan sendes til sfovpost@statsforvalteren.no, eller til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «Høringsuttalelse i sak 2019/56133».

Informasjon om videre saksgang

Etter høringsfristen, vil innkomne høringsuttalelser bli forelagt søker til uttalelse, før vi vurderer om tillatelse vil bli gitt og eventuelt på hvilke vilkår.

Høringsfrist:
11. november 2022 23.59