Høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Herføl brygge i Hvaler kommune

Høringsfrist:
13. oktober 2022

Hvaler kommune har søkt Statsforvalteren om endring av tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Herføl brygge i Hvaler kommune. 

Publisert 22.09.2022

Søknad

Hvaler kommune ønsker å styrke vannforsyningen til Herføl. I forbindelse med dette er det planlagt å legge ny vannledning fra Skjærhalden sør for Børholmen til Herføl brygge. Vannledningen legges fra et tilkoblingspunkt i sjøen like sør for Børholmen ved Skjærhalden, og kobles til eksisterende ledning på land på Herføl Brygge. Ledningen skal hovedsakelig ligge direkte på sjøbunnen, men det vil være behov for nedgraving ved ilandføring på Herføl.

Hvaler kommune søkte opprinnelig om mudring av inntil 500 m3 innenfor et areal på opptil 500 m2, for å etablere ledningsgrøfter. Søknaden ble behandlet av Satsforvalteren, og tillatelse etter forurensningsloven ble gitt den 24. januar 2022. Den 9. september 2022 mottok Statsforvalteren søknad om endring av tillatelsen. Bakgrunnen for søknaden var at det hadde blitt gjennomført nye målinger som viste at dybden ned til fjell var mye grunnere enn først antatt, og at det ville være behov for å sprenge bort ca. 50 m³ fjell for å kunne legge vannledningen i planlagt trasé.

Sprengningsarbeidene skal gjennomføres innenfor et bløtbunnsområde. Det har vært småbåthavn og marinavirksomhet i flere tiår ved Herføl brygge, og tiltaksområdet er tydelig preget av dette. Historiske flybilder viser at det har vært mudret i området tidligere.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 13.10.2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2021/11671. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse. 

Høringsfrist:
13. oktober 2022