Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Parrstranda i Frogn kommune

Høringsfrist:
18. juli 2022

Frogn kommune har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Parrstranda i Frogn kommune.

Publisert 13.06.2022

Søknad
Frogn kommune jobber med oppgradering av Badeparken i Drøbak. Området ligger ved sjøkanten i Drøbak sentrum, og er opparbeidet med støttemur mot sjøen. Eiendommen er regulert til offentlig friområde/park. Området består hovedsakelig av plen med en asfaltert gangsti på den sørlige halvdelen av området og en sandstrand helt nord i området. På grunn av utvasking av masser har det nå oppstått synkehull og utgliding av steiner i støttemuren. Av sikkerhetsmessige grunner har driftsenheten i Frogn Kommune måttet stenge av deler av området for allmennheten. For å hindre utrasing av muren og skader på Badeparken er det nå behov for å gjennomføre rehabiliteringsarbeider. Store deler av muren skal rives og gjenoppbygges. Det vil også være nødvendig å etablere en ny støttefylling i sjø for å stabilisere muren. I forbindelse med dette er det behov for mudring og utfylling av masser. Frogn kommune søker derfor om mudring av inntil 275 m3over et areal på opptil 250 m2. I tillegg søkes det om utfylling av inntil 450 m3 masser innenfor et areal på opptil 300 m2.

Det har vært gjennomført prøvetaking av grunnen på land i tiltaksområdet. Flere av prøvene ble tatt rett bak muren. Undersøkelsene viste at området er forurenset. Ved flere av prøvepunktene ble det påvist PAH-forbindelser i tilstandsklasse III, jf. Miljødirektoratets veileder Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608/2016). Det ble også påvist bly i tilstandsklasse III-V ved enkelte av punktene. Det er ikke tatt prøver av sjøbunnen i området. For å begrense spredningen av partikler skal det benyttes siltgardin. Alle oppgravde masser vil bli levert til godkjent mottak. Arbeidene skal gjennomføres fra land.

Søknaden er sendt til Statsforvalteren, som er rett forurensningsmyndighet for å behandle søknad om tillatelse til mudring og utfylling i sjø, jf. rundskriv T-3/12.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 18. juli 2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2022/16113.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
18. juli 2022