Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til sanering av skytebane – Forsvarsbygg, Gansrød skyte- og øvingsfelt i Fredrikstad kommune

Høringsfrist:
30. juni 2022 23.59

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 18.11.2021 mottatt søknad fra Forsvarsbygg om tillatelse til sanering av Gansrød skyte- og øvingsfelt, gbnr. 303/1462, i Fredrikstad kommune.

Publisert 16.06.2022

Sammendrag av søknaden

Forsvarsbygg søker om å sanere Gansrød skyte- og øvingsfelt ved å fjerne ca. 400m2 med forurensede masser ned til 0,25 meter og tildekke de sanerte områdene med stedegne eller rene tilkjørte masser. 

Det nedlagte skyte- og øvingsfeltet ble tidligere sanert i 2016. Overvåkning etter tiltaket viste at det fortsatt er utlekking av miljøgifter og Multiconsult anbefaler i rapporten fra 2021 at det utføres ytterligere tiltak. Målet er å på sikt å oppnå bedre vannkvalitet i bekker og grøfter nedstrøms.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Forsvarsbygg lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 30.06.2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2020/16121».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.