Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Verket Moss felt Bk2A i Moss kommune

Høringsfrist:
30. juni 2022

Verket Moss AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Verket Moss felt Bk2A.

Publisert 02.06.2022

Søknad
Verket Moss AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Verket Moss felt Bk2A (gbnr. 3/1224) i Moss kommune. Det har vært ulik industriell aktivitet på Verket i flere hundre år. Denne aktiviteten er avviklet og området utvikles nå til næring, boliger og hotell, tilrettelagt med gatetun, småbåthavner, kaipromenade og folkepark. Fremtidig bruk av området anses som et attraktivt og viktig rekreasjonsområde for innbyggere i Moss kommune og besøkende. Det vil bli et sentralt møtested med unik beliggenhet som vil skape aktivitet, økt bolyst og være en attraksjon i seg selv.

Verket Moss planlegger å rive og erstatte deler av eksisterende kaifront. I forbindelse med dette arbeidet er det behov for spunting (totalt ca. 160 løpemeter) og peling (ca. 80 stk.) for sikker oppføring av ny kaifront og videreføring av strandpromenaden sør på eiendommen, samt for oppføring av nytt byggetrinn på innsiden av spunt. Spunten settes langsetter eksisterende strandlinje. På innsiden av spunten skal det fylles ut masser for å etablere nytt landareal. For å kunne gjennomføre arbeidene vil det være nødvendig med mudring og utfylling i sjø. Hensikten med mudringen er å skape tilstrekkelig seilingsdyp for lekter. Det søkes derfor om mudring av 3000 m3 ± 300 m3masser over et areal på 2000 m2 ± 200 m2. Det skal mudres 1-2 meter ned i sedimentet. I tillegg søkes det om utfylling av 2000 m3 ± 200 m3 masser over et areal på 500 m2 ± 50 m2.

Det har vært gjennomført sedimentundersøkelser i tiltaksområdet. Undersøkelsene viste at området er forurenset. Ved flere av prøvestasjonene ble det påvist PAH-forbindelser i tilstandsklasse III-V, jf. Miljødirektoratets veileder Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608/2016). Det ble også påvist TBT i tilstandsklasse V ved flere av stasjonene. For å begrense spredningen av forurensede partikler skal det benyttes siltgardin. Partikkelspredningen vil bli overvåket ved hjelp av turbiditetsmålere. Alle oppgravde masser vil bli levert til godkjent mottak. Arbeidene skal gjennomføres ved hjelp av gravemaskin på lekter.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 30.06.2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2022/15586. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse. 

Høringsfrist:
30. juni 2022

Kontaktpersoner