Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Son Havn i Vestby kommune

Høringsfrist:
26. mai 2022

Vestby kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Son Havn i Vestby kommune.

Publisert 02.05.2022

Søknad

Vestby kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Son Havn (gbnr. 160/77) i Vestby kommune. Det har vært mudret i området tidligere, men på grunn av tilsig av masser er det nå blitt grunnere igjen. Hensikten med mudringen er derfor å øke seilingsdypet slik at fritidsbåtene som benytter den kommunale havna unngår å grunnstøte eller kjøre seg fast.

Det søkes om å mudre inntil 9 500 m3 innenfor et areal på opptil 7 125 m2. Det skal mudres inntil 2,2 m ned i sedimentet. Mudrearbeidene skal gjennomføres fra lekter, ved hjelp av gravemaskin eller grabb. For å redusere og overvåke partikkelspredningen skal det benyttes siltgardin og turbiditetsmålere. Det ønskes å starte opp arbeidene i september 2022.

Det ble tatt sedimentprøver av tiltaksområdet i 2021. Ved flere av prøvepunktene ble det påvist TBT i tilstandsklasse III, jf. Miljødirektoratets veileder grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608/2016). I ett av prøvepunktene ble det påvist TBT i tilstandsklasse V. Resten av miljøgiftene det ble analysert for lå innenfor tilstandsklasse I-II.

Søknaden kan leses i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 26. mai 2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2022/12040.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

 

Høringsfrist:
26. mai 2022

Kontaktpersoner

Dokumenter