Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til drift av komposteringsanlegg på Henningsmoen næringsområde i Indre Østfold kommune

Høringsfrist:
25. mai 2022

Veas Marked AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til drift av komposteringsanlegg på Henningsmoen næringsområde i Indre Østfold kommune.

Publisert 02.05.2022

Sammendrag av søknaden
Veas Marked AS planlegger å etablere et komposteringsanlegg på Henningsmoen næringsområde, i Indre Østfold kommune. Anlegget skal motta og behandle slam/biorest fra renseanlegg og biogassanlegg i ulike kommuner. Formålet med komposteringsanlegget er todelt. Den ene målsetningen er å tilby en fremtidsrettet god løsning på utfordringen med dagens mellomlagerpraksis, hvor slam lagres under åpen himmel med fare for sjenanse for nærliggende omgivelser og forurensning til grunn. Den andre målsetningen er å utvikle en helhetlig, kostnadseffektiv og fremtidsrettet slamhåndtering som støtter oppunder mål om høy gjenbruksgrad av næringsstoffer i slam. Kompostverket skal oppnå formålet ved å foredle slam og biorest av slam til etterspurte og attraktive produkter som kan omsettes i markedet.

Komposteringsanlegget vil ha en kapasitet på 100 000 tonn slam våtvekt per år, uavhengig av tørrstoffprosent. Det vil bli produsert 30 000 - 50 000 tonn kompost per år. Virksomheten skal ikke ha utslipp til vassdrag. Sanitært avløpsvann fra kompostverket skal føres til oppsamlingstank som skal tømmes jevnlig. Avløpsvannet transporteres til nærmeste renseanlegg. Alt prosessvann skal renses og gjenbrukes. Overvannet skal håndteres lokalt, i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Det vil kunne forekomme utslipp til luft i forbindelse med anlegget. Det skal etableres renseløsninger for å redusere luktutslipp. Alle utslipp skal forbehandles i henhold til kravene i industriutslippsdirektivet.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen
25. mai 2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2021/20897.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

 

 

Høringsfrist:
25. mai 2022

Kontaktpersoner

Dokumenter