Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til endring – NMK Gol, Fuglehaugen Motorsenter i Gol kommune

Høringsfrist:
16. mai 2022 23.59

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 13.08.2021 mottatt søknad fra NMK Gol om tillatelse til Fuglehaugen Motorsenter, gbnr. 22/144, i Gol kommune.

Publisert 21.04.2022

Sammendrag av søknaden

NMK Gol søker om å endre tillatelsen fra 1997 slik at den omfatter den faktiske aktiviteten på anlegget. De ønsker inntil 10 løpsarrangement per år, 3 treningsdager per uke (uten definert gren) og fjerne definerte grener i utslippstillatelsen, ettersom grenene er sesongbetinget og i stadig endring.

Området til anlegget er regulert til «område for motorsport».

NMK Gol har engasjert Rambøll til å utarbeide en vurdering av støy og utslipp til vann.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra NMK Gol lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 16.05.2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/40966».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.