Høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Drammen havn

Høringsfrist:
29. april 2022

Drammen havn har søkt om endring av tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Drammen havn i Drammen kommune. 

Publisert 11.04.2022

Drammen havn fikk tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Holmen 15.12.2020 (2020.1097.T). Tillatelsen omfatter utfylling av inntil 5 520 000 m3 (± 1 100 000 m3) steinmasser innenfor et areal på 190 900 m2 (±10 000 m2) for utvidelse av havneområdet. I tillatelsen er det stilt krav for å redusere og begrense forurensning ved gjennomføring av arbeidene, og det er blant annet stilt krav til utfyllingsmassene.

Drammen havn og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har inngått avtale om at steinmasser fra prosjektet Ny Vannforsyning Oslo skal benyttes i pågående utvidelse av Drammen havn. Det kan også bli aktuelt å benytte masser fra utbygging av Fornebubanen. Analyser av lokal berggrunn i Oslo- og Drammensområdet viser naturlig forhøyede bakgrunnsverdier for enkelte metaller som ikke tilfredsstiller krav i dagens tillatelse til utfylling. Det er hovedsakelig snakk om nikkel, men også kobber og sink. Drammen havn søker derfor om endring av tillatelsens følgende punkter:

Kapittel 1. Tillatelsens ramme
«Eventuelle fine masser som følger utfyllingsmassene skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II i henhold til Miljødirektoratet sin veileder for Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608/2016)».

Kapittel 4.2. Utlegging av tildekkingsmasser før gjennomføring av utfylling
«Tildekkingsmassene skal være fri for forurensning og skal tilfredsstille tilstandsklasse I-II i henhold til Miljødirektoratets veileder for Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608/2016)».

Det søkes om at fine masser, samt tildekkingsmasser tillates å ha naturlig forhøyde konsentrasjoner av metaller i følgende tilstandsklasser i henhold til M-608/2016:

  • Gjennomsnitts- og maksimal verdi for nikkel i tilstandsklasse III.
  • En maksimalverdi av sink i tilstandsklasse III, forutsatt at gjennomsnittsverdien for sink er tilstandsklasse II.
  • En maksimalverdi av kobber i tilstandsklasse IV, forutsatt at gjennomsnittsverdien for kobber er tilstandsklasse II.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen
29. april 2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/20237.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.