Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved utløpet av Bøbekken, i Asker kommune

Høringsfrist:
3. februar 2022

Asker kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved utløpet av Bøbekken, i Asker kommune.

Publisert 06.01.2022

Søknad
I forbindelse med åpning av Bøbekken ved Slemmestad i Asker kommune, planlegges det å mudre ved utløpet av bekken. Prosjektet består av tre faser.

  • Fase 1 innebærer forgraving og ramming av spunt. Eksisterende kaifront skal rives for å kunne etablere spunt fra sjø til land. Steinmasser fra sjø og fra plastret skråning fjernes. Når vanntett spunt har blitt rammet vil det lages åpning for rør. Bøbekken legges så midlertidig med rør gjennom spunt slik at vannet føres noe lengre ut i Slemmestadbukta.
  • Fase 2 innebærer etablering av ny skråning/steinplastring for nytt elveløp, samt tilkobling til eksisterende skråning. Gravevolumet er estimert å være 30 m3 ± 15 m3.
  • Fase 3 innebærer fjerning av etablert spunt.

Det søkes om mudring av inntil 110 m3 masser innenfor et areal på opptil 155 m2. Det skal mudres ca. 1 meter ned i sedimentet, ned til kote -1,5. Mudrearbeidene skal foregå fra land. For å begrense spredningen av partikler skal det benyttes dobbel siltgardin. De mudrede massene skal leveres til godkjent mottak. Det kan bli aktuelt å avvanne sedimentene på land før de leveres til mottak. Sedimenter som avvannes på land skal håndteres på en slik måte at vannet infiltrer ned i allerede forurensete masser (som skal fjernes senere i tiltaket), eller ved at vannet ledes til renseanlegg for anleggsvann, med utslippskrav gitt av Asker kommune. Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket er ikke bestemt.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen
3. februar 2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/29910.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
3. februar 2022

Kontaktpersoner

Dokumenter