Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Hole renseanlegg

Høringsfrist:
16. februar 2022

Hole kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Hole renseanlegg i Hole kommune.

Publisert 18.01.2022

Søknad
Hole renseanlegg reguleres etter forurensningsforskriften kapittel 14, fordi det tilhører en tettbebyggelse med samlet utslipp over 2000 pe til ferskvann jf. § 14-1. Renseanlegget er et mekanisk-kjemisk primærfellingsrenseanlegg med en dimensjonerende kapasitet på 6500 pe BOF5. Den hydrauliske kapasiteten er 226 m3/t. Det foreligger i dag en utslippstillatelse for anlegget fra 2002 som er gyldig for en tilknytning på inntil 6500 pe BOF5. I gjeldende tillatelse er det satt krav om 93 % rensing av fosfor, med maksimalt utslipp til resipienten på 216 kg Tot-P/år. I tillegg er det satt krav om 70 % rensing av BOF5 eller maksimalt 25 mg O2/l og 75 % rensing av KOFCR eller maksimalt 125 mg O2/l.

Tall fra innsamlet driftsdata tyder på at Hole renseanlegg klarer rensekravene sine. Rensegraden for fosfor lå mellom 93-98 % i årene 2012 - 2019 (94 % i gjennomsnitt). For KOF lå rensegraden mellom 75-85 % (79 % i gjennomsnitt), mens den for BOF5 lå mellom 70-80 % (75 % i gjennomsnitt). Hole renseanlegg har krav til sekundærrensing i dag som følge av forurensningsforskriften § 14-7.  For å overholde sekundærrensekravet planlegges det å implementere et biologisk rensetrinn.

Hole renseanlegg tilhører Hole tettbebyggelse. Tettbebyggelsen hadde et samlet utslipp på ca. 7031 pe BOF5 i 2020. Hole renseanlegg hadde i samme år en maksukebelastning på ca. 6400 pe BOF5. Utslippet fra renseanlegget i år 2040 er estimert å være ca. 9240 pe BOF5 i maksuke, med en forventet gjennomsnittlig belastning på 4060 pe. Det søkes nå om utslipp av 9240 pe BOF5, med 70% rensing av BOF5 eller maksimalt 25 mg O2/l, 75 % rensing av KOFCR eller maksimalt 125 mg O2/l og
93 % rensing av fosfor. Hole renseanlegg har utslipp til Storelva.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 16.02.2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2021/7175. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de forelagt søker for uttalelse. 

Høringsfrist:
16. februar 2022

Kontaktpersoner

Dokumenter