Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Grønnebukt/Akerskogen med dumping av masser ved Midtre Sletter, i Råde kommune

Høringsfrist:
16. februar 2022

Arne Rød & Co har på vegne av Grønnebukt Hyttevel og Akerskogen Bryggeforening, søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Grønnebukt/Akerskogen med dumping av masser ved Midtre Sletter, i Råde kommune.

Publisert 19.01.2022

Søknad
Arne Rød & Co har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Grønnebukt/Akerskogen (gbnr. 33/1) med dumping av masser ved Midtre Sletter, i Råde kommune. Det har vært mudret i området tidligere, men på grunn av tilsig av masser er det nå blitt grunnere igjen. Hensikten med mudringen er derfor å øke seilingsdypet slik at båtene ikke grunnstøter ved innseiling til brygge.

Mudring er som utgangspunkt forbudt, jf. forurensningsloven § 7. Statsforvalteren er rett forurensningsmyndighet for å behandle søknad om tillatelse til mudring i sjø, jf. rundskriv T-3/12.

Det søkes om å mudre inntil 5537 m3 innenfor et areal på opptil 4450 m2. Det skal mudres 1-1,5 m ned i sedimentet. Det søkes også om dumping av overskuddsmassene ved Midtre Sletter. Mudrearbeidene skal gjennomføres ved hjelp av gravemaskin på lekter. For å redusere spredning av partikler skal det benyttes siltgardin. Tiltaket planlegges gjennomført så snart som mulig.

Det ble tatt sedimentprøver av tiltaksområdet i 2016. Prøvene viste miljøgifter i tilstandsklasse I-II, jf. Miljødirektoratets veileder grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (2016). Arne Rød & Co søker om å bruke prøveresultatene fra 2016 som grunnlag for nåværende søknad.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen
16. februar 2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 22021/25991.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
16. februar 2022

Kontaktpersoner

Dokumenter