Høring av søknad om midlertidig tillatelse etter forurensningsloven til mottak og prosessering av fett-slam ved Veas i Asker kommune

Høringsfrist:
3. januar 2022

Statsforvalteren i Oslo og Viken har den 02.07.2021 mottatt søknad fra Veas om midlertidig tillatelse til mottak og prosessering av fett-slam i Asker kommune.

Publisert 19.11.2021

Sammendrag av søknaden

Veas er et stort, industrielt renseanlegg som behandler avløpsvann for kommunene Oslo, Bærum og Asker. Renseanlegget består av prosessene mekanisk primærrensing, kjemisk sekundærrensing og biologisk tertiærrensing før renset avløpsvann ledes til Oslofjorden. Veas har utslippstillatelse gitt i medhold av forurensningsloven, med Statsforvalteren som forurensningsmyndighet.

Avløpsslammet ved Veas sitt renseanlegg gjennomgår anaerob fermentering hvor det produseres biogass som benyttes som fornybart drivstoff. Reststoff (biorest) hygeniseres og avvannes til Veas-jord som brukes i landbruket. Rejektvannet fra reststoff renses for nitrogen og selges til Yara Norge AS. Renset rejektvann ledes til Oslofjorden. I 2021 har Veas oppnådd nitrogenrensegrad på 72,1% og fosforrensegrad på mer enn 90%.

Veas har nå søkt Statsforvalteren som forurensningsmyndighet om tillatelse til å motta og prosessere fett-slam kategori 3 fra eksterne leverandører for en periode på 6 måneder. Fett-slam 3 regnes som lavrisikomateriale og kan tillates å bli benyttet i matkjeden som fôr til matproduserende dyr. Det omfatter blant annet dyr eller deler av dyr egnet for konsum, men som av ulike grunner ikke skal benyttes til konsum. Fett-slam er hentet fra suge – og spylebiler ved tømming av fettutskillere og annen oppsamling av fett fra næringsmiddelindustri og spisesteder. Mengde fett-slam mottatt per virkedag er estimert til 1 bil-leveranse av 13 til 20m3.

Veas har behov for å opparbeide kunnskap og erfaring om utfordringer ved mottak og prosessering av fett-slam på eget anlegg, før de eventuelt utvikler og anskaffer et permanent mottak. Hensikten er å innhente egen erfaring på drift og påvirkning på slamstrengens prosesser.

Prosessen ved mottak av fett-slam ved Veas

Fett fra fettutskillere skal behandles i henhold til Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (Animaliebiproduktforskriften). I henhold til denne forskriften, er det satt visse krav til behandling av fett. Partikler over 12 mm skilles ut og fett-slammet kokes og stabiliseres (heretter omtalt som hygenisering) ved minimum 70 ˚C i minimum 1 time. Eventuelle reststoffer (biorest) kan deretter benyttes som jordforbedringsmiddel iht. gjødselvareforskriften.

For å oppfylle kravene i forskriften til behandling av fett-slam, vil Veas etablere et midlertidig mottaksanlegg. Mottak skjer til en lukket tank, hvor fett-slammet filtreres og hygeniseres. Videre vil fett-slammet ledes til en tank for vann – og avløpsslam og prosesseres ved 40˚C i 25 dager, og lager biogass og biorest. Biorest tilsettes kalk, hygeniseres på nytt ved 55˚C i 55 min og avvannes til Veas-jord.

Ved mottak av fett-slam vil sjåfør kontrollere at det er tilgjengelig volum i mottakstank, før tankbil kobles til mottakstank, åpner stengekran og starter pumping av fett fra tank til mottakstank via egen pumpe. Når overføringen er gjennomført, tømmes slangen og rør ved bruk av luft fra egen tankbil/vogntog, stengeventil lukkes og slange frakobles. Søl på bakken og annet utstyr blir vasket på stedet og vaskevannet ledes til renseanleggets inntakspunkt.

Fett fra mottakstank vil bli hurtiganalysert iht. prøveregime av tørrstoff % (TS), våtstoff % (VS) og konsentrasjon av tungmetallene kadmium (Cd), bly (Pb), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (Zn), kobber (Cu), krom (Cr) og arsen (As).

Potensiell påvirkning ved mottak av fett-slam ved Veas

Det er planlagt å etablere mottak – og behandlingsanlegg inne i fjellet, så det skal ikke påvirke luktbelastningen fra Veas. Veas forholder seg til dagens utslippstillatelse for avløpsrenseanlegget, som sier at det skal unngås å ha luktutslipp som kan medføre skade eller ulempe for miljøet. Det søkes ikke om støygrense, da aktivitet rundt leveranse ikke vil påvirke støybildet fra næringsområdet.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Veas lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 3. januar 2022. Uttalelser sendes skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til
Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.
Merk uttalelsen med saksnummer: 2021/21223

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
3. januar 2022