Søknad om tillatelse til utslipp fra del av ny E18 i driftsfase – område E102 og E103 i Bærum kommune

Høringsfrist:
23. desember 2021 23.59

Statsforvalteren har den 01.03.2021 mottatt søknad fra Statens vegvesen om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av tunnelvaskevann og overvann fra deler av ny E18 på strekningen Lysaker – Ramstadsletta i Bærum kommune.

Publisert 25.11.2021

Statens vegvesen, divisjon utbygging, utbyggingsområde sørøst, prosjekt E18 Vestkorridoren, søker om utslippstillatelse i forbindelse med permanent utslipp i driftsfasen av E18 veganlegg langs Lysaker-Ramstadsletta. Søknaden gjelder fra områdene i entreprisen E102 Lysaker-Strand og entreprisen E103 Strand-Ramstadsletta, inkludert strekningen fra Fornebukrysset til Ramstadsletta, med tunnelene Stabekklokket, Strandlokket, Høviktunnelen, inklusive Vestre lenke. Utslippene består av renset overvann fra vegen i dagsone samt renset tunnelvaskevann. Utslipp fra områder i entreprisen E105, som bl.a. inkluderer tunnelvaskevann fra Gjønnestunnelen, vil omsøkes separat.

Det ferdige veganlegget forventes i driftsfasen å kunne medføre fare for forurensende utslipp til vann. Dette skyldes utvasking av trafikkstøv samt slitasje av bildekk og vil bestå i tilførsel av partikler, samt tungmetaller som sink, arsen og kobber i tillegg til organiske forurensninger og mikroplast. Det vil tilføres vegsalt, og såpe for tunnelvask. Overvann fra samme strekningen på E18 går i dagens situasjon urenset ut til resipient.

Søknaden inneholder vurderinger og miljørisikovurderinger med hensyn til vannresipienter i influensområdet, tiltak for å hindre spredning av fremmede arter, mv. Et sammendrag om utslippspunkter for utslipp av overvann og tunnelvaskevann, avbøtende tiltak og omsøkte grenseverdier gis i høringsbrevet i menyen til høyre.

Vi gjør oppmerksom på at den aktuelle søknaden gjelder utslipp fra nytt veganlegg i driftsfase, ikke utslipp fra anleggsarbeid.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Statens vegvesen lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 23.12.2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2021/7345».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
23. desember 2021 23.59