Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Bergertjern båthavn i Jevnaker kommune

Høringsfrist:
22. desember 2021

Jevnaker båtforening har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Bergertjern båthavn i Jevnaker kommune.

Publisert 25.11.2021

Søknad
Jevnaker båtforening søker om tillatelse til å gjennomføre mudring ved Bergertjern småbåthavn i Jevnaker kommune. Båthavnen ligger i Randsfjorden. Området er tidligere blitt mudret, men grunnet innsig av masser fra Randsfjorden og fra nærliggende bekk er det behov for at området mudres på nytt. For å øke seilingsdypet søkes det om å mudre inntil 300 m3 innenfor et område på opptil 1045 m2. Det planlegges å mudre ca. 1 meter ned i sedimentet. Mudrearbeidene skal foregå fra land ved lavvann. Mudringen gjennomføres ved hjelp av gravemaskin. Alle oppgravde masser vil bli levert til entreprenørens godkjente mottak på Bergermoen industrifelt på Jevnaker. Tiltaket ønskes utført i begynnelsen av april 2022.

Søknaden finnes i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 22. desember 2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2021/33772.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
22. desember 2021

Kontaktpersoner

Dokumenter