Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Lakseberget i Sandvika

Høringsfrist:
10. desember 2021

Bærum kommue har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Lakseberget i Sandvika. 

Publisert 10.11.2021

Bærum kommune søker om utfylling av masser til sjø ved Lakseberget i Sandvika for å etablere en ny sjøfront langs Lakseberget, samt for å styrke kontakten mellom Sandvika, Høvikodden og fjorden når E18 blir lagt i tunnel. I henhold til reguleringsplanen for området skal Lakseberget utvikles til et område hvor livet i fjæra er frodig både over og under vann. Lakseberget utvikles i første omgang som et maritimt område for friluftsliv og rekreasjon for allmennheten med ulike former for sjøkontakt, møte- og aktivitetsplass, service og servering. Landutvidelsen er tenkt å kombinere et naturlig fjordlandskap og mer urbant bearbeidet areal.

I forbindelse med utvikling av Lakseberget søker Bærum kommune om tillatelse til utfylling av inntil 1 000 000 m3 steinmasser til sjø innenfor et areal på inntil 60 000 m2. Det er planlagt å benytte masser fra samferdselsprosjektene Fornebubanen og E18 til utfyllingsarbeidene. Det er blitt gjennomført sedimentundersøkelser i tiltaksområdet som avdekket at sjøbunnen er forurenset med flere komponenter som for eksempel TBT, PAH-forbindelser, PCB og kvikksølv. For å begrense spredning av forurensning ved utføring av utfyllingsarbeidene har tiltakshaver planlagt å etablere en eller flere siltgardiner under hele utfyllingsperioden. Det er også planlagt å gjennomføre turbiditetsmålinger utenfor utfyllingsområdet for å overvåke partikkelspredning.

Det er påvist viktige naturtyper innenfor tiltaksområdet i form av bløtbunnsområder i strandsonen (Naturbase 2021). To steder innenfor tiltaksområdet er det også påvist undervannsenger med vanlig ålegress. Kvaliteten på ålegressengene er vurdert som «svært god» etter den nasjonale indeksen for ålegress.

Søknaden kan leses i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 10.12.2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2021/32522. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de forelagt søker for uttalelse. 

Høringsfrist:
10. desember 2021