Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Verket Moss felt Bk1A i Moss kommune

Høringsfrist:
15. november 2021

Verket Moss AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Verket Moss felt Bk1A i Moss kommune.

Publisert 18.10.2021

Søknad
Det har vært ulik industriell aktivitet på Verket i flere hundre år. Denne aktiviteten er nå avviklet og området skal utvikles til næring, boliger og hotell, tilrettelagt med gatetun, småbåthavner og folkepark. Foreliggende søknad gjelder utviklingen av første bebyggelse ved sjøkanten, bestående av tre boligblokker, hotell og strandpromenade som går over i gatetun. Fremtidig bruk av strandpromenaden anses som et attraktivt og viktig rekreasjonsområde.

I forbindelse med oppføring av boliger, strandpromenade og gatetun er det behov for å etablere ca. 100 løpemeter spunt langsetter kaifront. Spunten vil samtidig bidra til trygg adkomst for anleggstrafikk til Verket Brygge, Hotell Riviera og Rabben. Spunten vil bli satt fra land. For å sikre trygg adkomst for anleggsmaskiner til anleggsområdene vil det være nødvendig med en midlertidig utfylling i sjø. Det søkes derfor om utfylling av inntil 2350 m3 sprengstein over et areal på opptil 520 m2. Sprengsteinen vil bli hentet fra lokalt steinbrudd. Utfyllingen er et midlertidig behov, og massene vil graves opp igjen etter at anleggsarbeidene er gjennomført. Det antas at noe sediment vil følge med opp ved oppgraving av steinen, men dette vil være en liten mengde anslått til ca. 50 m3. Det søkes derfor om mudring av ca. 50 m3 masser i forbindelse med fjerning av de utlagte steinmassene. Det vil bli tatt prøver av sedimentet før det leveres til godkjent mottak. Sprengsteinen vil gjenbrukes i prosjektet, og ved behov vil tilgriset stein bli vasket før gjenbruk. Vaskevannet vil føres til eksisterende renseanlegg på plassen, slik at vannet renses før det slippes til sjø. Renset vaskevann vil prøvetas før det slippes til sjø.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 15. november 2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2021/30312.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
15. november 2021

Kontaktpersoner

Dokumenter