Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra snødeponi i Mjøndalen i Drammen kommune

Høringsfrist:
26. november 2021

Drammen kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til etablering og utslipp fra snødeponi i Mjøndalen. 

Publisert 28.10.2021

Drammen kommune søker om utslippstillatelse fra permanent snødeponi i Mjøndalen på eiendommen 212/72. Det søkes om å deponere inntil 8 000 m3 snø i løpet av en vintersesong. Driften av snødeponiet vil medføre utslipp til Mjøndalsbekken som renner ut i Drammenselva. Drammen kommune har gjennomført en miljørisikovurdering for deponiet.

Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden.
Uttalelser til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 26.11.2021. Vi ber om at uttalelser gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Uttalelsen må merkes med referanse 2021/25316.
Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
26. november 2021