Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av anleggsvann til Alnaelva og Akerselva i Oslo

Høringsfrist:
12. november 2021

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV) har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av anleggsvann til Alnaelva og Akerselva i forbindelse med prosjektet Ny Vannforsyning Oslo. 

Publisert 15.10.2021

Oslo kommune har behov for å styrke sikkerheten i vannforsyningen, og VAV har fått i oppgave å bygge en ny reservevannforsyning for kommunen innen 2028. Den aktuelle søknaden gjelder for entreprisen E6 Rentvann som omfatter tiltak på byens stamnett for å sikre forsyning til hele byen.
Søknaden omfatter utslipp av vann fra anleggsarbeider på Stubberud og Bjølsen i Oslo kommune. For prosjektet Ny Vannforsyning Oslo er dette den tredje av tre søknader for utslipp av vann i anleggsfasen. Prosjektet vil i tillegg medføre håndtering av masser, utslipp av støv, støy, samt plastforurensning.

I forbindelse med entreprisen E6 Rentvann vil det være behov for utslipp av anleggsvann til både Alnaelva og Akerselva. Basert på utførte risikovurderinger av utslippene, søkes det om konkrete grenseverdier for renset tunneldrivevann og anleggsvann fra de to riggområdene. 

VAV planlegger å gjennomføre overvåking i Alnaelva og Akerselva i forkant, under og etter utslippsperioder.

Søknaden kan leses i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 12.11.2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2021/28095. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
12. november 2021