Søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Nes Miljøpark AS i Nes kommune

Høringsfrist:
8. oktober 2021 23.59

Statsforvalteren har mottatt søknad datert 02.11.2020 fra Nes Miljøpark AS om endret tillatelse etter forurensningsloven for jordvaskeanlegget på Nes Miljøpark i Nes kommune. Statsforvalteren mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 09.07.2021.

Publisert 09.09.2021

Bakgrunn

Nes Miljøpark AS har tillatelse datert 09.09.2019, sist endret 26.11.2020, etter forurensningsloven for jordvaskeanlegget på Nes Miljøpark, som er en del av Esval Miljøpark. Virksomheten søker nå om flere endringer av gjeldende tillatelse.

Sammendrag av søknaden

Nes Miljøpark AS søker om endring av sin tillatelse etter forurensningsloven etter nesten to års drift. Det søkes om:

  • at tillatt mengde masser som til enhver tid kan lagres på anlegget økes fra 40 000 tonn til 70 000 tonn.
  • å endre tidsrommet for tillatt knusing av stein og pukking til hverdager fra mandag til fredag mellom kl. 07 – 19, i inntil 60 dager per år.
  • tillatelse til å slippe ut inntil 10 000 m3/år renset prosessvann til Vorma.
  • at krav om at rensede masser som kjøres ut fra anlegget skal tilfredsstille
    normverdiene for forurensede masser jf. forurensningsforskriftens kap. 2, vedlegg 1 tas ut.

Søknad om endring av tillatt mengde masser som til enhver tid kan lagres og endret tidsrom for knusing og pukking begrunnes med at virksomheten vil bedre kunne utnytte kapasiteten og effektiviteten ved anlegget.

Vann fra vannrenseanlegget gjenbrukes i all hovedsak i vaskeanlegget. I perioder med større mengder nedbør ved samtidig vedlikehold/stans i vaskeanlegget er det behov for å kunne slippe ut renset vann fra vannrenseanlegget slik at det fortsatt er kapasitet til å motta vann i lagunen. Nes Miljøpark AS søker om at grenseverdier i gjeldene tillatelse for gjenbruk av renset vann videreføres og også gjøres gjeldene for utslippsvannet fra vannrenseanlegget til Vorma. Månedlige prøver skal tas av renset vann for å kontrollere at grenseverdiene overholdes. Det vurderes at utslippet ikke vil føre til at miljøtilstanden i Vorma endres negativt på bakgrunn av Vormas vannføring (360 m3/s) sammen med grenseverdiene som er foreslått.

Nes Miljøpark AS søker også om at kulepunktet «Rensede masser som kjøres ut fra anlegget skal tilfredsstille normverdiene for forurensede masser jf. forurensningsforskriften kap.2, vedlegg 1» tas ut av vilkår 9.5 i tillatelsen. Kravet innebærer i dag at forurensede masser (over normverdi) ikke kan leveres ut av anlegget, selv om massene etter forurensningsloven § 27 kan ansees å ha opphørt å være avfall. I søknaden beskrives det at omtrent 80 % av vaskede masser ved Nes Miljøpark ble rene etter behandlingen i vaskeanlegget, men erfaringer viser at finstoffet fremdeles kan være noe forurenset etter vasking. I henhold til gjeldende vilkår i tillatelsen vil dette finstoffet som er forurenset måtte leveres til deponi eller annet godkjent mottak. Nes Miljøpark sitt mål er at de kan levere forurenset finstoff som tilslag til blant annet asfalt og betong, som erstatning for jomfruelige tilslagsmaterialer.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Nes Miljøpark AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 08.10.2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/2527».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.