Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til Topaas og Haug AS – Yggeset gjenvinningsmottak (gbnr. 70/1) i Asker kommune

Høringsfrist:
15. oktober 2021 23.59

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 02.01.2020 mottatt søknad fra Topaas og Haug AS om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av returasfalt, betongmasser og sprengstein på Yggeset gjenvinningsmottak, gbnr. 70/1 i Asker kommune.

Publisert 14.09.2021

Sammendrag av søknaden

Topaas og Haug AS søker om mottak, behandling og lagring av asfalt, betong og sprengstein fra hovedsakelig egne byggeprosjekter. Massene knuses hver for seg før de skal gjenbrukes på egne prosjekter eller selges. Det skal også mellomlagres frest asfalt som ikke skal behandles. Det oppgis at noe lagerplass skal leies ut til andre entreprenører.

Maksimal mengde lagret samtidig av asfalt og betong vil henholdsvis være 10 000 og 12 000 tonn. Nye masser lagres maksimalt i ett år. Mengder asfalt, betong og sprengstein, pukk og kult som skal behandles årlig er henholdsvis 5000, 5000 og 40 000 tonn.

Det søkes også om lagring og behandling av eksisterende betongavfall (15 000 tonn), overtatt fra tidligere virksomhet på anlegget, Transportsentralen i Asker og Bærum (TAB). Rene masser skal sortertes ut og knuses, og forurensede masser skal fraktes til lovlig mottak.

Bedriften oppgir at de anser utslipp av miljøgifter ved kverning og lagring av asfalt som liten, da gammel asfalt, som kan inneholde tjærestoffer med et høyt innhold av PAH, ikke håndteres ved mottaket. Videre opplyser bedriften om at det kun er ren betong fri for maling og puss som skal mottas og lagres, og at denne anses i ubetydelig grad å lekke ut miljøgifter.

Når det gjelder avfallet fra TAB oppgis det at dette er en blandet fraksjon av betong, fyllmasser og noe plast. Avfallet stammer fra mange ulike rivingsprosjekter. Bedriften opplyser at de er godt i gang med å fjerne avfallet med å sortere ut ren betong for knusing med påfølgende salg og levering av forurensede masser til godkjent deponi. Avfallet fra TAB skal etter planen være fjernet innen utgangen av 2021.

Bedriften oppgir at alle masser vil lagres utendørs på grusdekke uten klimavern. Terrenget på området heller mot nord, og det er etablert voller på den nordøstre og -vestre delen for å hindre avrenning av overvann ut av området. Nærmeste resipient er bekken nord for anlegget. Det oppgis også at det er et tjern (30 m nedstrøms anlegget) som ikke er registrert på kart.

Videre oppgis det at nedbøren vil hovedsakelig infiltrere ned i grunnen, men for masser som lagres helt nordvest på tomta kan nedbør som har vært i kontakt med massene renne ut av området som overvann. Dette vil da bli fanget opp i den avskjærende grøfta som går langs veikanten.

Bedriften oppgir at utslipp til luft vil være partikler, og at hovedkilden til støvforurensning er transport inn og ut av mottaket. Veien har ikke fast dekke. Videre vil knusing av stein, betong og asfalt vil kunne støve, samt tipping og omlasting av massene. Bedriften har ikke mottatt naboklager knyttet til støv og de anser risikoen som lav for at støv fra de overnevnte aktivitetene vil være til sjenanse for omkringliggende bebyggelse. Det dannes ikke lukt fra aktivitetene på området.

Transport til og fra anlegget oppgis som hovedkilden til daglig støy. Andre maskiner som brukes på området er gravemaskin (2 t/uke) og hjullaster (5 t/uke). All aktivitet med maskiner utføres innenfor tidsrommet kl. 07-17 på hverdager. Virksomheten oppgir at for å minimere støy ved knusing av stein, betong og asfalt, plasseres det mobile knuseverket på det laveste punktet på tomta hvor det også er omringet av lagrede masser. Knusing pågår mellom kl. 07-17. Det knuses stein rundt 30 dager per år, fordelt på to perioder (10-15 dager per gang). Bedriften har ikke mottatt støyklager fra naboer.

Anlegget ligger rett ved siden av det tidligere kommunale deponiet Yggeset, som nå er i etterdriftsfase.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Topaas og Haug AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 15.10.2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/54833».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
15. oktober 2021 23.59