Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Riserdammen i Aurskog-Høland kommune

Høringsfrist:
26. oktober 2021

Aurskog Sparebank har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Riserdammen i Aurskog-Høland kommune.

Publisert 23.09.2021

Søknad
I anledning Aurskog sparebanks 175-årsjubileum i 2021 ønsker Aurskog sparebank å gi en gave til Aurskog kommune. Idéen er å opprette en badeplass i Riserdammen. Det har tidligere vært en badeplass i dammen, men på grunn av endringer i elva som renner ut i vannforekomsten, har dammen gradvis grodd igjen. Mudderbunn og grunt vann gjør at dammen nå er uegnet til bading.

For å etablere ny badeplass i Riserdammen, vil det være behov for mudring og utfylling av masser. Det søkes derfor om tillatelse til mudring av inntil 17000 m3 over et areal på opptil 17600 m2. Det planlegges å mudre ned til 3-4 m dyp. Hensikten med mudringen er å øke dypet i dammen, redusere gjengroing og sikre et stabilt vannspeil også i tørre perioder. Det søkes i tillegg om utlegging av inntil 1400 m3 sand over et område på opptil 700 m2, for å etablere ny sandstrand. Mudre- og utfyllingsarbeidene planlegges gjennomført fra land.

Rambøll har gjennomført sedimentprøver i området. Prøvene viste at område er lite forurenset. Alle stoffene det ble analysert for hadde verdier tilsvarende tilstandsklasse I-II i henhold til Miljødirektoratet sin veileder Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608). For å redusere partikkelspredning under arbeidene planlegges det å benytte siltgardin, samt å gjennomføre tiltaket når vannstanden i dammen er lav. Arbeidene skal gjennomføres fra land. Tiltakshaver ønsker å gjennomføre tiltaket så snart som mulig.

Søknaden kan leses i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 26. oktober 2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2021/18405.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
26. oktober 2021

Kontaktpersoner

Dokumenter