Høring av forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker

Høringsfrist:
15. oktober 2021 23.59

Jordbruk er en av flere faktorer som påvirker våre verdifulle vann og vassdrag. Regionale miljøkrav i jordbruket er en del av en totalpakke med virkemidler som skal bidra til å oppnå og opprettholde god miljøtilstand.

Publisert 24.08.2021

Avrenning fra dyrka mark fører til tilslamming og økte nivåer av næringsstoffer, som videre kan føre til skadelig algevekst. Ulike vannmiljøtiltak har bidratt til å forbedre eller opprettholde vannkvaliteten i mange jordbrukspåvirkede områder. Vi ser likevel at tilstanden i vassdragene våre mange steder i regionen ikke er god nok. Det er derfor økt behov for tiltak for å unngå at matjorda havner ute i vassdragene eller Oslofjorden.

Hva er nytt i forskriften

  • Én felles forskrift for områder i Østfold og Oslo og Akershus
  • Kravene og kartet er delt inn i to soner med ulike krav til gjennomføring av tiltak
  • Som følge av ny kunnskap og behov for økt målretting av kravene, er avgrensingen av den nye forskriften knyttet til nedbørfelt i stedet for vannområder
  • Kravene gjelder også vassdrag uten årssikker vannføring
  • Kravene på flomutsatte og vassdragsnære areal og i dråg (forsenkninger der vannet samler seg og renner) er skjerpet
  • Krav til jordarbeidingsrutiner rundt nedløpskummer og grøfteutløp
  • Et belte på 50 meter langs alle vassdrag skal ikke høstpløyes i sone 2

Skal du sende høringsinnspill?

Dersom du eller organisasjonen din ga innspill i høringen i 2019 og fortsatt mener det samme, kan du vise til den forrige høringsuttalelsen du sendte. Det er imidlertid viktig å observere at det er gjort vesentlige endringer i både kart og krav fra forrige høring.

Høringsfrist  

Høringsfristen er 15. oktober 2021. Innspill sendes på e-post til vårt postmottak. Merk høringsuttalelsen "Høringsuttalelse sak 2021/24848"

Når gjelder endringene fra? 

Forskriften med virkeområder blir gjort offentlig fra 01. januar 2022, og vil tre i kraft 1 år senere, fra 01. januar 2023. Det betyr at berørte foretak og forvaltning vil få 1 år på å gjøre seg kjent med innholdet av de nye kravene, og hvor disse gjelder.