Høring av søknad om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider - E18 Lysaker til Ramstadsletta, Gjønnestunnelen i Bærum kommune

Høringsfrist:
4. august 2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 28.04.2021 mottatt søknad fra Statens Vegvesen om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra anleggsarbeid i forbindelse med utbygging av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta i Bærum kommune.

Publisert 15.06.2021

Søknaden gjelder utslipp i forbindelse med entreprise «E105 Gjønnestunnelen» som innebærer driving av Gjønnestunnelen, samt anleggsområde i dagsonen på Gjønnes. Tunnelens lengde vil være ca. 1250 meter.

Anleggsarbeidene vil kunne medføre fare for forurensning i form av blant annet utslipp til vann og grunn, herunder partikkelutslipp, pH-endringer, nitrogentilførsel, plastforsøpling og tilførsel av miljøgifter og tungmetaller. I tillegg kan arbeidet medføre spredning av fremmede arter og utslipp til luft (hovedsakelig i form av nedfallsstøv).

Det opplyses i søknaden at tunelldrivevannet vil føres til kommunalt spillvannsnett og håndteres i tråd med tillatelse fra VEAS. Anleggsvannet fra dagsonen vil føres til Nadderudbekken og videre til Øverlandselva. Øverlandselva har utløp i Engervannet og går videre til Rønne elv som fører til Sandvikselva. Statens Vegvesen oppgir at vannforekomstene i influensområdet nedstrøms i liten grad vil bli påvirket.

På bakgrunn av gjennomført risikovurdering foreslår Statens Vegvesen følgende grenseverdier for utslipp til Øverlandselva:
• For kontinuerlig måling og driftsvarsel:
- Turbiditet tilsvarende suspendert stoff på 50 mg/l
- pH 6-8,5
• For ukeblandprøver*:
- Suspendert stoff, 50mg/l
- Olje (sum THC (C5-C35)), 5 mg/l
- pH 6-8,5
* i 90% av prøvene

Anleggsarbeidet er planlagt å pågå i perioden fra oktober 2023 til september 2028.

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 04.08.2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2021/13798».

Informasjon om videre saksgang
Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.