Høring av søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø i Råde kommune

Høringsfrist:
6. august 2021

Arne Rød & Co AS har på vegne av Persen Brygga søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Akerskogen og dumping av muddermasser ved Midtre Sletter i Råde kommune. 

Publisert 22.06.2021

Persen Brygga har søkt om tillatelse til å mudre inntil 662 m3 innenfor et område på 550 m2 for å vedlikeholde felles båtanlegg. Tiltaksområdet ligger i Krokstadfjorden, i nærheten av Akerskogen i Råde kommune. Planlagt mudringsdybde er ca. 1 meter. Det ble tatt sedimentprøver fra fire forskjellige prøvepunkter innenfor tiltaksområdet. Sedimentprøvene viser tilstandsklasse IV (dårlig) for antracen og acenaftylen og tilstandsklasse III (moderat) for naftalen.

Det søkes i tillegg om tillatelse til å dumpe de mudrede massene ved Midtre Sletter i Råde kommune. Mudring og dumping er planlagt fra sjøgående fartøy. For å begrense spredning av partikler planlegges det å bruke siltgardin som avbøtende tiltak. Mudringen skal foregå på høst eller vinterstid.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 6. august 2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2021/18009.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.