Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Holmendammen i Oslo kommune

Høringsfrist:
6. mai 2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken har mottatt søknad fra Oslo kommune ved Bymiljøetaten, der det søkes om tillatelse til å mudre i Holmendammen i Oslo kommune. 

Publisert 06.04.2021

Sammendrag av søknad
Oslo kommune ved Bymiljøetaten søker om tillatelse til å mudre 600 ± 300 m3 masser innenfor et område på 2900 ± 1000 m2 i Holmendammen i Oslo kommune. Dammen skal midlertidig tappes ned i regi av VAV for inspeksjon av dammen. Egen tillatelse til nedtapping fra NVE foreligger. Mudring skal derfor utelukkende blir utført med gravemaskin som tar seg ut på tørrlagt bunn. Gravemaskinen vil ta seg ut i dammen fra to sider, hhv fra vest og øst, for å unngå belting og trafikk over bekken som vil renne sentralt i den tørrlagte dammen. Det planlegges oppstart av mudringen fra 1. september 2021.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 06.05.2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med «høringsuttalelse i sak 2019/32590.

Informasjon om videre saksgang
Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.