Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til næringsmiddelindustri – Mills AS avdeling Drammen

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
5. mars 2021 23.30

Statsforvalteren har den 11.03.2020 mottatt søknad fra Mills AS avdeling Drammen om endring av tillatelse datert 07.08.1989 til næringsmiddelindustri, ved Holmestrandveien 72-98, Gnr/bnr; 112-343/344/403/610/732/733, i Drammen kommune. Statsforvalteren mottok tilleggsdokumentasjon til søknaden den 21.12.2020.

Publisert 02.02.2021

Sammendrag av søknaden

Mills AS avdeling Drammen er en næringsmiddelaktør der det produseres pålegg, margarin og olje mm. Mills AS søker om å øke produksjonsvolumet og øke påslippsmengder av prosessavløp til kommunalt avløpsnett. Det søkes om å få produsere totalt 140 tonn/dag og 14 000 tonn/år. Dette utgjør en økning på 133 % i produksjon per døgn og økning på 40 % i produksjon per år, sett i forhold til gjeldende tillatelse som angir produksjonsrammer på 60 tonn/dag og 10 000 tonn/år. Antall produksjonsdager er 250 dager.

Virksomheten har et eget renseanlegg der prosessavløpsvannet gjennomgår en biologisk rensing før påslipp til kommunalt avløpsnett og Solumstrand renseanlegg. Sett opp mot dagens utslipp (basert på 2018-2020-tall) til kommunalt avløpsanlegg, vi de omsøkte utslippene av prosessavløpsvann utgjøre en økning på henholdsvis 173 % BOF tonn/år, 145 % KOF tonn/år og 67 % fosfor tonn/år.

Det foreligger ingen påslippsavtale mellom Drammen kommune og Mills AS avdeling Drammen.

Leirelva går i en kulvert under Mills sitt anlegg på Holmestrandveien. Virksomheten oppgir at de ikke har utslippspunkter til Leirelva.

Området er regulert til formålet ved detaljreguleringsplan for Holmestrandveien 72-92, plan-ID 418, vedtatt 03.09.2019.

Virksomheten har fått utarbeidet en konsekvensutredning av støy for Delikat fabrikker, datert 01.09.2019, som redegjør for støynivåer ved fabrikken fra vei og jernbane.  Ifølge rapporten er nåværende fabrikk og planlagt utvidelse av denne, en virksomhet som ikke bidrar til utendørs støy.

Mills AS avdeling Drammen har utslipp til luft fra et forbrenningsanlegg for olje på 0,3 MW.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Mills AS avdeling Drammen lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 05.03.2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/3811».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.