Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til fysiske tiltak i Numedalslågen

Høringsfrist:
20. januar 2021

Kongsberg kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til fysiske tiltak i Numedalslågen i forbindelse med forlengelse av eksisterende overløpsledning fra Sellikdalen renseanlegg. 

Publisert 09.12.2020

Det søkes om tillatelse til å forlenge eksisterende overløpsledning fra Sellikdalen renseanlegg i Numedalslågen. Den eksisterende ledningen er i bruk når tilrenningen overstiger kapasiteten til renseanlegget. Dette skjer spesielt ved store nedbørsmengder. I slike tilfeller vil noe av avløpsvannet gå urenset til elva. Overløpsledningen ender i dag ved elvekanten. Dette er ugunstig med tanke på både miljømessige og estetiske forhold. 

Kongsberg kommune søker derfor om tillatelse til å forlenge overløpsledningen med ca. 35-40 meter slik at utslippspunktet blir liggende ut i hovedstrømmen/djupålen. Ledningen må graves ned i stein-/sandgrunnen utover mot djupålen, og det må graves ca. 1,5 meter ned i elvebunnen for å legge ned ledningen. Grøftebredden vil også være på ca. 1,5 meter. Dette medfører at ca. 100 m3 masser må graves ut. Kongsberg kommune planlegger å gjenbruke det meste av oppgravde masser for å fylle over overløpsledningen igjen. Det er estimert at ca. 35 m3 av massene må kjøres bort på bakgrunn av størrelsen på røret.

For å få gravd ut masser fra elvebunnen, må det bygges en midlertidig anleggsvei ut i Numedalslågen for tilkomst for gravemaskin. Kongsberg kommune søker også på bakgrunn av dette om tillatelse til utfylling av ca. 150 m3 masser for etablering av midlertidig anleggsvei. Det er ønskelig å benytte seg av sprengsteinsmasser fra E134-utbyggingen til utbygging av den midlertidige anleggsveien. Etter gjennomføring av tiltaket skal anleggsveien fjernes. Det er antatt at arbeidene vil pågå i ca. 2 uker.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 20. januar 2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2019/57088. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de bli forelagt søker for uttalelse. 

Høringsfrist:
20. januar 2021