Høring av søknad om tillatelse til fysiske tiltak i Drammenselva

Høringsfrist:
21. desember 2020

Drammen kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til fysiske tiltak i Drammenselva i Drammen kommune. 

Publisert 19.11.2020

I forbindelse med både riving av eksisterende bybru og oppføring av midlertidig gang- og sykkelbru, samt oppføring av ny bybru, søkes det om tillatelse til å mudre inntil 19 150 m3 sediment i Drammenselva. Mudringsarbeidene skal gjennomføres fra lekter/båt, og vil bli gjennomført med gravemaskin og grabb, samt gjennom boring og peling. Det skal også settes ned spunt i forbindelse med arbeidene. Det skal i tillegg gjennomføres erosjonssikringstiltak. Dette medfører at det skal fylles ut 10 640 m3 grov stein, samt at det skal legges ut et filterlag med sand under erosjonsmassene. Utfyllingen av sand vil være på ca. 3010 m3.

Undersøkelser i Drammenselva har påvist at det er forurenset sediment i tiltaksområdet. Det vil bli gjennomført tiltak for å begrense spredning av sediment under anleggsperioden. Forurensede overskuddsmasser fra mudrearbeidene skal leveres til godkjent mottak.

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 21. desember 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/38482.

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de forelagt søker for uttalelse.

Høringsfrist:
21. desember 2020

Kontaktpersoner

Dokumenter