Søknad om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider - Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss, Jong - Krokskogen

Høringsfrist:
31. juli 2020

Bane NOR SF har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra anleggsarbeider i forbindelse med Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss, Jong - Krokskogen. 

Publisert 19.06.2020

Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss gjennomføres som et felles prosjekt med samordnet planlegging. Bane NOR er tiltakshaver og leder Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) på vegne av Statens vegvesen og Bane NOR.

Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere en time. Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen like mye. Det skal også bygges ny firefelts europaveg som sammen med dobbeltsporet jernbane vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen og gi et felles bo- og arbeidsmarked.


Hele tiltaket omfatter utbygging av 40 km dobbeltsporet jernbane (Ringeriksbanen) fra Sandvika til Hønefoss, samt 16 km ny firefelts motorveg fra Høgkastet til Hønefoss. Anleggsarbeidet vil etter planen pågå i perioden 2021 til 2034, og vil medføre utslipp til vann og luft. Anleggsarbeidene vil derfor kreve en tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Som en del FRE16 skal det i tillegg bygges 23 km med jernbanetunnel fra Jong i Bærum kommune til Sundvollen i Hole kommune. Denne søknaden gjelder også for utslipp fra arbeider med strekningen fra Jong ved Sandvika til et område i Krokskogen rett nord for Aurtjernbekken i Hole kommune, inkludert massehåndtering på Avtjerna, samt arbeider relatert til tunneldriving inn under Krokskogen og to regulerte områder for massehåndtering i Hole kommune (Brakamyr og Nordlandsdalen).

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 31. juli 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/19388

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de bli forelagt søker for uttalelse. 

 

Høringsfrist:
31. juli 2020

Kontaktpersoner

Dokumenter