Søknad om tillatelse til snødeponi på Gomsrud i Kongsberg kommune

Høringsfrist:
9. juli 2020

Kongsberg kommune har søkt om å etablere snødeponi på Gomsrud i Kongsberg kommune.

Søknaden danner grunnlaget for saken, og kan leses under «Dokumenter».

Publisert 10.06.2020

Forhåndsvarsling

I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, forhåndsvarsles søknaden til de berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som kan bli særlig berørt, før vedtak blir truffet i saken.

Uttalelser

Uttalelser til søknaden gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss, innen 9. juli 2020.

Vi ber om at alle henvendelser vedrørende saken merkes med referanse 2020/2133.

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.