Søknad om tillatelse til arbeider i Drammenselva

Høringsfrist:
31. juli 2020

Bane NOR SF har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i nedre del av Drammenselva. Anleggsarbeidet er en del av InterCity-utbyggingen. 

Publisert 17.06.2020

Nasjonal transportplan 2018-2029 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2025. Planstrekningen Drammen – Kobbervikdalen er en del av InterCity-utbyggingen som skal resultere i en moderne dobbeltsporet jernbane på Østlandet. Prosjektet omfatter bygging av ny dobbeltsporet jernbane fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen, fra Drammen til Gulskogen og ombygging av både Gulskogen og Drammen stasjon. Den nye jernbanestrekningen skal stå ferdig i 2025.

Tiltakshaver for prosjektet er Bane NOR SF, og den aktuelle søknaden gjelder for arbeider i Drammenselva i forbindelse med arbeider ved Drammen stasjon. Bane NOR søker om tillatelse til:

  • Fjerning av en- og etablering av tre nye overvannsledninger i Drammenselva.
  • Etablering av to midlertidige fyllinger i Drammenselva for etablering av anleggsvei langs elva fra Jernbanebrua til Ryddinggangen.
  • Ombygging av Jernbanekaia i en lengde på ca. 180 meter og setting av ca. 45 nye peler, samt bygging av ny stålkonstruksjon med trebjelkelag og tredekke. 33 eksisterende peler skal fjernes.
  • Fjerning av ca. 1500 m3 (± 300 m3) fylling ved Jernbanekaia.
  • Utfylling i Drammenselva i forbindelse med etablering av motfylling (3 800 m3) ved Jernbanekaia. Motfylling skal også erosjonssikres med blokker.

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 31. juli 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/17772. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de bli forelagt søker for uttalelse. 

Høringsfrist:
31. juli 2020