Søknad om tillatelse til mudring og utfylling ved Utøyakaia i Tyrifjorden

Høringsfrist:
10. april 2020

Statsbygg har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Tyrifjorden ved Utøyakaia i sammenheng med etablering av nasjonalt minnested for 22. juli. 

Publisert 03.03.2020

Statsbygg skal etablere et nasjonalt minnested for 22. juli ved Utøyakaia i Tyrifjorden. Det søkes i den forbindelse om tillatelse til mudring og utfylling i strandsonen ved gbnr. 234/7 og 234/159 i Hole kommune. Tiltaket omfatter også etablering av nytt kaianlegg for MS Thorbjørn.

Det søkes om tillatelse til å mudre ca. 750 m3 (± 300 m3) innenfor et areal på ca. 850 m2 (± 100 m2). Massene skal leveres til godkjent mottak. Det søkes også om tillatelse til å fylle ut ca. 700 m3 (± 350 m3) innenfor et areal på ca. 670 m2 (± 200 m2).

Tiltakshaver ønsker å starte anleggsarbeidene i august 2020, da minnesmerket etter planen skal stå ferdig innen tiårsmarkeringen 22. juli 2021. 

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 10. april 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/7533. 

Etter at eventuelle uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de bli forelagt søker for uttalelse. 

Høringsfrist:
10. april 2020

Kontaktpersoner