Høring av tiltaksplan for forurenset grunn ved Løvenskioldbanen i Bærum

Høringsfrist:
24. april 2020 23:59

Fylkesmannen i Oslo og Viken har 30.08.2016, med suppleringer av 13.05.2019 og 28.02.2020, mottatt søknad etter forurensningsloven til opprydning av grunnforurensning på lerduebanen på Løvenskioldbanen skytebane, gbnr. 32/1 og 32/50, i Bærum kommune.

Publisert 12.03.2020

Sammendrag av søknaden

Som langsiktig tiltak for å bedre miljøtilstanden på Løvenskioldbanen foreslår NSF tiltak som er delt inn i fire delområder og vist i figur 1.

  • Område 1: oppsamling av blyhagl og lokal tildekking samordnes med evt. uttak av skog
  • Område 2: tildekking av myr og kratt med inntil 1 m, tildekking og mulig igjenfylling av åpent vann
  • Område 3: tildekking med 0,5-1 m samordnes med evt. uttak av skog
  • Område 4: fjerne forurensede sedimenter og etablere små terskler i bekken for økt rensing

Det er ikke planlagt å fjerne forurensede masser før en dekker til området, jf. risikovurdering i vedlegg 2 «Sårbarhetsvurdering».

I tillegg til tiltak på lerduebanen, så foreslår NSF å gjøre tiltak i bekkeløp etter utløp fra drensrør under banene/start av Ilabekken.

Rensedammene og overvåkning av avrenningen vil redusere miljøulemper mens tiltakene pågår.

Planlagt tiltak befinner seg innenfor markagrensen[1]. Området er i hovedsak avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. En mindre del er avsatt til arealformål "nåværende idrettsanlegg".

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Norges Skytterforbund lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 24.04.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/1744».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.

 

[1] Lov om naturområder i Oslo og nærliggende områder (markaloven)