Søknad om tillatelse til mudring i Evjesund og dumping av massene ved Midtre Sletter

Høringsfrist:
24. april 2020

Evjesund Bryggelag søker om revidert tillatelse til mudring ved Evjesund i Rygge kommune, samt dumping av muddermassene ved Midtre Sletter i Råde kommune.

Publisert 03.04.2020

Bakgrunn

Evjesund Bryggelag fikk opprinnelig avslag på søknad om mudring av 650 m3 masser ved fellesbrygge i Evjesund i Rygge kommune. Søker påklagde avgjørelsen til Fylkesmannen og fremskaffet samtidig ny dokumentasjon gjort på bakgrunn av et ønske om redusert mudring. Søker trakk klagen 24.03.2020 og ber om at Fylkesmannen i stedet skal ta saken til ny behandling basert på de nye opplysningene som nå foreligger av klagen innsendt 02.12.2019.

Sammendrag av søknad

Fylkesmannen i Oslo og Viken har mottatt revidert søknad fra Evjesund Bryggelag om tillatelse til mudring ved fellesbrygge i Evjesund syd på gbnr, 35/1, Rygge kommune, og dumping av massene ved Midtre Sletter i Råde kommune. Det søkes om å mudre 40 m3 innenfor et areal på 220 m2.

Det skal benyttes lekter med gravemaskin for å gjennomføre mudringen. En taubåt skal slepe massene til dumpingplassen i sjø, Midtre Sletter i Råde kommune.
Det er gjennomført prøvetaking av sedimentene i tiltaksområdet, og analysen viser at sedimentene tilsvarer tilstandsklasse II (god tilstand) for de målte parameterne.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 24.04.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse 2019/22329.

Etter at eventuelle uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen vil de bli forelagt søker for uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.