Søknad om tillatelse til utfylling av skjellsand ved Villa Malla i Asker kommune

Høringsfrist:
9. mars 2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken har den 26. november 2019 mottatt søknad fra Hurum Strandhotell AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Villa Malla (gbnr. 45/15) i Asker kommune.

Publisert 28.01.2020

Sammendrag av søknaden

Hurum Strandhotell AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å utfylle 60 m3 (± 5 m3) med skjellsand over et areal på 200 m2 (± 10 m2) ved Villa Malla (gbnr. 45/15) i Asker (tidligere Hurum) kommune. Høyden på utfyllingen vil være 0,3 m. Tiltakshaver skriver i sin søknad at skjellsanden blir lagt i en naturlig bukt, og vil bli lagt på landområdet inne i bukta. Naturlige bølger og strømninger i havet vil ta med seg sanden ut i havet.

I Naturbase (2020) er det registrert et langstrakt bløtbunnsområde i strandsonen ved Villa Malla, som er i direkte kontakt med området det har blitt fylt skjellsand på. Dette bløtbunnsområdet anses som lokalt viktig for biologisk mangfold. Ifølge Naturbase er det registrert forekomster av ålegress i nærheten av tiltaksområdet, men ikke i tiltaksområdet. Basert på undersøkelser utført i tiltaksområdet av Naturrestaurering AS forekommer det ålegress også i store deler av bukta. Både bløtbunnsområder og ålegress regnes som viktige naturtyper for det biologiske mangfoldet i området.

Tiltaket ønskes utført i løpet av april/mai 2020 og er beregnet til å ta rundt 1 dag.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Hurum Strandhotell AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden og høringsbrevet kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 9. mars 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/56498».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
9. mars 2020