Søknad om utslippstillatelse for bygging av E16 Bjørum - Skaret

Høringsfrist:
24. februar 2020 23.59

Statens vegvesen søker om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i anleggsfase for bygging av E16 på strekningen Bjørum til Skaret i Bærum og Hole kommune. Fylkesmannen legger saken ut på høring. 

Publisert 13.01.2020

Statens vegvesen skal bygge en ca. 8,5 km lang firefelts vei mellom Bjørum i Bærum kommune og Skaret i Hole kommune. Anleggsperioden er planlagt å vare fra 2020 til 2025. Søknaden omfatter utslipp av tunneldrivevann til Damtjernbekken og til kommunalt avløpsnett, tilførsel av avrenningsvann fra sprengsteinfyllinger til Nordlandsbekken og Damtjernbekken, diffus avrenning fra dagsonearbeid og utslipp til luft (støy og støv).

Søknaden med tilhørende dokumenter kan leses i sin helhet i menyen til høyre.

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 24.02.2020. Vi ber om at uttalelsen gis skriftlig på e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Uttalelsen må merkes med referanse 2019/37405.

Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak om tillatelse og vurderer nærmere hvilke vilkår som skal settes.