Søknad om utslippstillatelse på Huseby og Sollerud

Høringsfrist:
10. februar 2020

Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i anleggsfase for arbeider på Huseby og Sollerud i Oslo i sammenheng med prosjektet Ny vannforsyning Oslo. 

Publisert 02.01.2020

VAV Oslo har fått i oppdrag å etablere ny reservevannforsyning for Oslo kommune. Mattilsynet har pålagt Oslo kommune å ha etablert en ny reservevannforsyning senest i 2028. VAV Oslo har på bakgrunn av dette søkt Fylkesmannen om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider i forbindelse med bygging av ny vannforsyningsløsning.

Søknaden fra VAV Oslo gjelder utslipp av tunneldrivevann og anleggsvann fra anleggsarbeider på Huseby og Sollerud i Oslo kommune, og er den første av totalt tre søknader for utslipp i anleggsfasen for prosjektet. Det søkes om tillatelse til å slippe tunneldrivevann og anleggsvann til Mærradalsbekken, Makrellbekken og Lysakerfjorden i den aktuelle søknaden. I tillegg til at anleggsarbeidene vil medføre utslipp til vann, vil også prosjektet omfatte utslipp til luft (støv og støy), masse- og avfallshåndtering og plastforurensning.

Søknaden med tilhørende dokumenter kan leses i sin helhet i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 10. februar 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2019/54145. 

Etter at eventuelle uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker for uttalelse. 

 

Høringsfrist:
10. februar 2020