Høring av søknad om tillatelse til fysiske tiltak i Seutelva i Fredrikstad kommune

Høringsfrist:
3. februar 2020

Statens vegvesen har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til fysiske tiltak i Seutelva (gbnr. 0/1/0) i Fredrikstad kommune. 

Publisert 09.01.2020

Fylkesmannen avdekket ved en uanmeldt befaring 3. desember 2019 at det pågikk anleggsarbeider med fare for forurensning i Seutelva. Arbeidene omfattet pigging av betongfundamenter med gravemaskin fra lekter. Dette medførte at det fløt bygningsavfall i elva. I brev av 4. desember 2019 påla derfor Fylkesmannen Statens vegvesen å stanse arbeidene, samt å rydde området for avfall. Fylkesmannen mottok dokumentasjon på at dette var gjennomført 6. desember 2019.

Statens vegvesen har allerede en tillatelse etter forurensningsloven (2015.0699.T) til mudring og pilarboring/spunting i Seutelva i forbindelse med etablering av ny bro, men denne tillatelsen omfatter ikke fjerning av betongelementer, pigging av betong i elveløpet eller fjerning av betong på elvebunnen etter pigging. Statens vegvesen har derfor søkt Fylkesmannen om en tillatelse etter forurensningsloven for å fullføre arbeidene.

Det gjenstår totalt fire pelegrupper som skal rives i Seutelva. Det ene fundamentet har et intakt pelehode, mens de tre andre er påbegynt revet. Statens vegvesen søker om tillatelse til å fjerne alle fire pelegrupper ved hjelp av wiresaging. Det intakte pelehodet skal deles opp i stykker på maks seks tonn. Dette skal videre forankres i gravemaskin og løftes fortløpende på land etter hvert som stykkene sages opp med wire kutter. Fundamentene vil wirekappes ved elvebunn samtidig som den avkappede delen holdes oppe av gravemaskinen som står plassert på en flåte.

Det er også noe forskaling som står igjen i underkant av fundamentene. Dette skal plukkes opp med klype og dersom noe skulle falle i vannet, vil dette plukkes opp med båt og bli bragt i land. Det skal videre i containere før det leveres til deponi.

De allerede piggede betongelementene som ligger på elvebunn i Seutelva, vil bli gravd opp så skånsomt som mulig og plasseres i containere. Eventuelle bunnsedimenter som følger betongrestene vil også bli levert til godkjent mottak.

Det antas at det vil ta ti virkedager for å ferdigstille de gjenstående arbeidene i Seutelva, og arbeidene vil starte så fort Statens vegvesen har tillatelse til å gjennomføre arbeidene.  

Søknaden med tilhørende dokumenter kan leses i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 3. februar 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/270. 

Etter at eventuelle uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker til uttalelse. 

Høringsfrist:
3. februar 2020