Rapportering på tilskudd

En liten påminnelse om rapportering

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.01.2020

Vi sendte ut en epost i begynnelsen av januar til oppgitte kontaktpersoner ved de NAV-kontor som mottok tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret 2019 ( gjelder også de som overførte midler fra året før, og som hadde disponible midler i 2019). For sikkerhets skyld legger vi ut en påminnelse da fristen er 1.februar

Til orientering

Begge rapporteringene har frist 1.februar 2020. Minner om regelverkets pkt. 11  og rutineskriv der det står at manglende rapportering innen gitt frist vil medføre avslag på ny søknad.

Status- og sluttrapportering.

Alle tiltakene som hadde disponible midler i 2019 skal sende inn status- og sluttrapportering via Survey Xact. For tiltak som ikke har startet opp avsluttes rapporteringen automatisk etter de fem første spørsmålene. 

Vedlagt er lenken for rapporteringen:   https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=YNY9SMGJJ211

«Kopi av rapporteringen for utviklingstilskudd 2019» er lagt ved som  hjelpemiddel slik at tilskuddsmottaker skal kunne forberede seg på spørsmålene- men denne SKAL altså ikke sendes inn, kun svar via lenken.

Etter rapporteringen er fullført i Survey Xact sendes det automatisk ut kopi av besvarelsen til respondenten og Fylkesmannen. 

Lenke til Survey Xact, word og excel er også publisert på navet.

Økonomirapportering

Alle tiltakene som har hatt disponible midler i 2019 skal rapportere på økonomien. Krav til regnskap er satt i regelverkets  punkt 11: det skal føres eget prosjektregnskap for tiltaket og det skal opprettes et eget koststed for tiltaket. Regnskap skal kunne sammenlignes med budsjett for tiltaket.

«Kommunens regnskap utviklingstilskuddet»(Excel) er malen tiltakene skal benytte når dere sender inn regnskapsoversikt med kopi av regnskapet.