Statistikk økonomisk rådgivning 2019

Foto: NTB/Scanpix
Foto: NTB/Scanpix

Flertallet får en løsning på sine økonomiske problemer i møte med økonomisk rådgiver.

Publisert 14.07.2020

Sju av ti i Oslo og Akershus, av de som fikk hjelp av det offentlige, fikk en form for løsning på de økonomiske problemene sine i 2019. Det er bra. Det var også flere som fikk ferdigbehandlet saken sin i 2019 mot 2018, og det er også bra. Det er derimot ikke like bra at antallet som fikk en løsning på saken sin har gått ned fra 2018, som igjen var et år med lavere antall enn 2017.

Fylkesmannen har innhentet tall fra selvrapportering av spesialistene (økonomiske rådgivere) i bydelen i Oslo og kommunene i daværende Akershus i 2019. Denne statistikken har bydeler og kommuner ført i mange år og vi kan dermed sammenligne tallene år for år. Tall for 2018 ligger her

Vi definerer at en bruker får en løsning på sin sak ved at vedkommende enten får en midlertidig løsning, en varig løsning eller løsningen blir å søke gjeldsordning hos namsmannen.

Tallenes tale

Tallene samlet for Oslo og Akershus viser at 4519 personer fikk ferdigbehandlet saken sin i 2019, som er en økning fra 2018 da 4258 saker ble avsluttet.

Oversikten Fylkesmannen har laget viser at i 2019 ble 3147 saker løst med en form for løsning. Det utgjør 70 % av alle sakene som de økonomiske rådgiverne har behandlet. Det betyr at de fleste får en løsning på saken sin når de får bistand fra en offentlig økonomisk rådgiver.

Samtidig ser vi at i prosent er det en negativ trend i antallet saker som ender med en form for løsning for innbyggeren som ber om økonomisk rådgivning. I årene 2016 til 2018 lå løsningsprosenten på 76 til 77 %, mens den nå er 70 %.

Hovedgrunnen til at antall saker som ender med en løsning går ned er at antall saker som er definert å ende med en varig løsning for vedkommende går ned. Det vil si at rådgivningen ender med at vedkommende får en avtale om en ordnet nedbetaling av gjelden sin innen rimelig tid. Denne trenden har vært konstant i mange år, fra 1827 saker i 2015 til 1058 saker i 2019. Samtidig ser vi en økning i saker som blir sendt til namsmannsapparatet for en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. De siste tre årene har det vært en økning i saker fra 628 til 697.

Antall nye saker som registreres inn har siste tre årene ligget stabilt på ca. 4500. Vi ser også at fordelingen mellom de som selv tar kontakt, de som kommer i kontakt med økonomisk rådgiver gjennom Nav, de som kommer i kontakt gjennom helsetjenesten, og andre (som namsmann, kreditor osv.) er ganske stabil.

Tjenesten økonomisk rådgivning er regulert i sosialtjenesteloven § 17, og de fleste spesialistene som har levert statistikk har sin arbeidsplass på Nav-kontorene i Oslo og Akershus. Tallene viser at kun en fjerdedel av de som får økonomisk rådgivning også mottok sosialhjelp i 2019.  

Totalt sett når man slår sammen summen av saker som er avsluttet og summen av saker der det kun er gitt enkel råd og veiledning så har dette tallet siste årene ligget på rundt 6500 saker pr år, også i 2019.

Fylkesmannens vurdering

Trenden er at mange får en løsning på saken sin, men at vi ser en nedgang i prosentvise antall løsninger fra året før. Dette er en redusering i løsningsgraden som bekymrer. Fylkesmannen er kjent med at mange økonomiske rådgivere melder tilbake at de i større grade en før behandler saker som er mer komplekse, med innslag av andre personlige problemer hos brukeren enn kun gjeld- og disponeringsproblemer.

Tallene viser at det er færre saker som ender med en varig løsning for innbyggeren. Vi får meldinger fra økonomiske rådgiverne om at det er vanskeligere å få til varige løsninger på brukernes økonomiske problemer med deres kreditorer. Dersom en kreditor sier nei til et løsningsforslag får man ikke til en helhetlig løsning på vedkommende sitt gjeldssituasjon. Løsningen vil da ofte være å bistå vedkommende med å søke offentlig gjeldsordning hos namsmannen. Tallene viser også at det er en økning i saker som ender med søknad til namsmannen. En kreditor vil dermed kunne motta forslag til løsning først fra økonomisk rådgiver, og så fra namsmannen. Disse forslagene vil ofte være forholdsvis like og gi kreditor samme dekning av sitt krav. Dermed ender man ofte opp med å bruke unødvendig mye ressurser på saker der kreditorene kunne ha blitt med på et forslag til betalingsløsning hos økonomisk rådgiver.

Andre parameter som tallene viser, som nye saker inn og fordeling av hvor sakene kommer fra er stabilt. Det er også summen av antall saker behandlet og antall saker løst med enkel råd og veiledning.

Oppsummert

Våre tall viser at de fleste får en form for løsning på sine økonomiske problemer i møte med økonomisk rådgiver i Oslo og Akershus. Samtidig ser vi at antallet prosentvise løsninger i sakene er på vei nedover fra 2018. Statistikken vi får levert tar ikke opp i seg bakgrunnen for det, men i kommunikasjon med rådgiverne fremkommer det at sakene er mer kompliserte, og det er vanskeligere å få til løsninger med kreditorene.