Implementering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Nytt prosjekt for kommuner og Statforvalterne, i perioden 2023-2025 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.12.2022

Personer med funksjonsnedsettelse utsettes oftere for brudd på menneskerettighetene enn andre.

Norske kommuner er forpliktet til å følge menneskerettighetskonvensjonene som Norge har sluttet seg til, som CRPD. Kommunene skal jobbe aktivt for å oppnå likestilling av personer med funksjonsnedsettelse.

I 2023 iverksettes et nasjonalt prosjekt for å øke implementeringen CRPD i statsforvalterembetene og kommunene i Norge. I løpet av prosjektperioden er målet at kommunene og statsforvalterne får økt kompetanse om hvordan menneskerettighetene skal ivaretas for personer med funksjonsnedsettelse.

CRPD skal brukes aktivt i kommunene, i kommunens planstrategi, kommuneplanen og i malverket for vedtak. CRPD skal være synlig i saksbehandlingen av saker som omhandler personer med funksjonsnedsettelse og være veiledende ved utforming og gjennomføring av kommunens tjenester til denne gruppen.

Statsforvalteren i Oslo og Viken vil bistå kommunene gjennom kompetansehevende tiltak og veiledning når det gjelder bruken av CRPD. Følg med på våre kurs- og konferansesider. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utviklet en veileder som kan være til god hjelp for kommunene og vise vei når det gjelder hvordan konvensjonen skal tas i bruk. Se lenke i høyremenyen.

Det er også laget refleksjonseksempler presentert gjennom tegninger og filmer, som er nyttige å bruke for å forstå og bruke CRPD i praksis.

Bufdir har mål om at alle kommuner har blitt involvert i prosjektet, gjennom opplæring fra landets 11 statsforvaltere, i løpet av prosjektet-perioden 2023-2025. Kommunene bestemmer selv hvordan de ønsker å organisere arbeidet i forbindelse med den nasjonale utrullingen av CRPD-prosjektet.

Se lenker i høyremenyen med blant annet oversikt over FN-konvensjonen, temaside hos BUFDIR og informasjonsfilm om CRPD.